B
O HIM DU LCH NI ĐA

 

1 Quyn li cơ bn (VND)

 


T
ai nn cá nhân T vong do m đau bt ng


H
NG A


H
NG B


H
NG C


B
ảo him tử vong do tai nn hoặc thương tật vĩnh viễn bao gồm mất mt hoặc nhiu

chi, mất th giác mt hoặc cả hai mắt.40.0
00.00020.0
00.0010.0
00.00


Ch
ết do m đau bất ng trong thời gian được Bảo him.


20.0
00.000


10.0
00.000


5.00
0.000

 

2 Quyn li la chn (VND): Khách hàng có th chn hng A, hng B hoc hng C

 


Chi phí y t
ế


H
NG A


H
NG B


H
NG C


Ch
i tr các chi phí điều tr y tế ni trú phát sinh do bnh tật hoặc thương ch do tai

nạn xy ra trong Thời gian được bảo him: Vin phí, phu thuật, xe cấp cứu, thuc

và các xét nghim với mức ti đa 600.000 VND/ngày cho tiền phòng và ăn ung , hoặc 2.000.000 VND nếu tin phòng bao gm các chi phí cho tất cả các dịch vụ chuyên môn.


40.0
00.000


20.0
00.00


10.0
00.00


Ch
ăm sóc theo i: Các chi phí y tế hợp lý phát sinh do việc chăm sóc tiếp theo 
trong vòng ti đa 5 ngày sau khi xuất viện.


 
1.40
0.000


1.20
0.000


1.00
0.000

  

Bo phí (VND)

  

 
 Thi gian du lch

 

TAI NN CÁ NHÂN

 

CHI PHÍ Y T (La chn)

 

40.000.000

 

20.000.000

 

10.000.000

 

40.000.000

 

20.000.000

 

10.000.000

 

5 ny

 

19.200

 

13.800

 

11.200

 

24.000

 

21.400

 

16.200

 

8 ny

 

23.400

 

16.000

 

12.200

 

29.200

 

25.800

 

18.800

 

11 ngày

 

27.600

 

18.000

 

13.400

 

34.200

 

30.000

 

21.400

 

15 ngày

 

33.200

 

20.800

 

14.800

 

39.400

 

34.200

 

24.000


Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Ms Cẩm - 0983 787 787

Quý đại lý muốn mua bảo hiểm nội địa cho đoàn vui lòng điền thông tin khách theo mẫu sau và gửi về email :   thieucam@enviet-group.com

Số lượng khách :

Ngày mua bảo hiểm :

Chủ hợp đồng:

Loại bảo hiểm : Tai nạn cá nhân (Hạng...) + Chi phí y tế (Hạng ....)(nếu có)

STT

TÊN ĐƯỢC BẢO HIỂM

GIỚI TÍNH

NGÀY SINH

CMND/PASSPORT

1

NGUYỄN HOÀNG LONG

Nam

19/04/1977

265 152 175

2

...........

...................

.......

...................

Copyright © 2014 baohiemenviet.com | All right reserved